Adatvédelmi nyilatkozat

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
 1. Az ILLÉS METÁL GABONATECHNIKA Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-7332 Magyaregregy, Máré u. 13., adószáma: 22622048-2-02, Képv.: Illés István ügyvezető, cégjegyzékszáma: 02-09-075565, munkaerő kölcsönzői engedélyszáma: BAM/01/000982-4/2016) (a továbbiakban: ILLÉS METÁL Kft.) a BAM/01/000982-4/2016 szám alatt Magyarországon és a BMWFW-37.400/0867-I/5a/2016 szám alatt Ausztriában munkaerő kölcsönzői engedéllyel rendelkezik, amely alapján jogosult munkaerő kölcsönzői tevékenység végzésére.
 2. Az ILLÉS METÁL Kft. az https://illesmetalkft.eu/ weblapot üzemelteti annak érdekében, hogy az Álláskeresők személyes adataikat, önéletrajzukat online felületen minél gyorsabban el tudják juttatni részére. Ennek keretében az ILLÉS METÁL Kft. a részére megküldött adatokat rendszerezi, tárolja, majd az általa elvégzett szűrés alapján magyar és külföldi partnereit munkaerő kölcsönzés keretében humánerőforrással látja el.
 3. Az Álláskereső a weboldal funkcióinak használatával annak valamennyi felhasználási feltételét elfogadja.
 4. Az Álláskereső előzetes regisztráció nélkül a weblapon megadhatja személyes adatait, illetőleg feltöltheti német és magyar nyelven az önéletrajzát *.pdf, *.docx, *.doc, *.txt, *.rtf fájlformátumokban. Álláskereső tudomásul veszi, hogy az önéletrajza, valamint az általa átadott valamennyi adat az ILLÉS METÁL Kft. adatbázisába kerül. Az önéletrajz az Álláskereső fényképét is tartalmazhatja.
 5. Amennyiben az Álláskereső azt kéri, úgy az adatai az adatbázisból törlésre kerülnek. Az Álláskeresők felelősséggel tartoznak az általuk közölt adatok valódiságáért és az senkinek sem sértheti a jogát vagy jogos érdekét.
 6. Az ILLÉS METÁL Kft. kiemelt célja, hogy a vele munkaviszonyba lépő munkavállalókat a magyar és külföldi partnerei részére munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatni tudja. A weboldalon történő jelentkezés, illetőleg az önéletrajz feltöltése önmagában nem eredményezi és nem jelenti semmilyen foglalkoztatási jogviszony, vagy munkaviszony létrejöttét. Az Álláskeresők adatai, illetőleg önéletrajzai feltöltése alapján az ILLÉS METÁL Kft. nem kötelezhető arra, hogy az Álláskeresők részére magyar vagy külföldi munkalehetőséget adjon.
 7. Az ILLÉS METÁL Kft. az Álláskereső által benyújtott adatok alapján előszűrést végez, amely alapján a magyarországi és az ausztriai munkaerőigényeknek megfelelő végzettségű, képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező Álláskeresőt személyes interjú keretében meghallgatja. Az ILLÉS METÁL Kft. az általa kiválasztott Álláskeresővel munkaerő kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra köt munkaszerződést. Az ’Álláslehetőség’ menüpontban megjelölésre kerülnek azok a munkakörök, melyek betöltésére az ILLÉS METÁL Kft. jelenleg munkavállalókat keres. Álláskereső adatai weboldalon keresztül történő megadásával, illetőleg feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az ILLÉS METÁL Kft. az önéletrajz magyar és német nyelvű változatát magyar és külföldi partnerei részére –munkaszerződés megkötése nélkül is- megküldje.
 1. ADATVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT:
 1. Az Álláskeresők személyes, minden korlátozástól és befolyástól mentes döntése az, hogy a személyes adataikat a jelen Szabályzatban foglaltak szerint az ILLÉS METÁL Kft. részére megadják. Az adatkezelés jogalapját az Álláskereső hozzájárulása jelenti.
 2. Az Álláskeresők az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint fordulhatnak az ILLÉS METÁL Kft.-hez:

Email cím: info@illesmetalkft.eu

Telefonszám: 0036 20 317 8225

Cím: H- 7332 Magyaregregy, Máré u.13.

Felelős: Schoass Mónika

 1. Az ILLÉS METÁL Kft. az Álláskeresők által megadott önéletrajzot, illetőleg vezetéknevet, keresztnevet, lakcímet, születési adatokat, telefonszámot, email címet és a munkakör megnevezését tartja nyilván. Az adatkezelés célja az Álláskeresők munkával történő ellátása, az Álláskeresők nyilvántartása, szűrése, behívása, a munkaerő kölcsönzésre irányuló jogviszony létesítése, Álláskeresők kiközvetítése a magyar és a külföldi partnerek részére. Ezen személyes adatok az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek és a cél elérésére alkalmasak. Az adatkezelés 6 hónapig tart és az előzetes hozzájáruláson alapul. Azon Álláskeresők esetében, akik az ILLÉS METÁL Kft.-vel munkaviszonyt létesítenek, az adatkezelés a munkaviszony megszűnését követő 15 napig tart.
 2. Az Álláskeresők önéletrajzából az ILLÉS METÁL Kft. személyes profilt készít annak érdekében, hogy a partnereivel a megfelelő személyt tudja kiválasztani a munkavégzésre. Álláskereső adatai weboldalon keresztül történő megadásával, illetőleg feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az ILLÉS METÁL Kft. személyes adatait az adatkezelés célja érdekében kezelje, tárolja, illetőleg a személyes adatait tartalmazó önéletrajz általa feltöltött magyar és német nyelvű változatát magyar és külföldi partnerei részére –munkaszerződés megkötése nélkül is- megküldje. Az Álláskereső hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az önéletrajzát csak magyar nyelven tölti fel, úgy a személyes adatait tartalmazó önéletrajzát az ILLÉS METÁL Kft. német nyelvre lefordítsa, mely esetben az adatok német nyelven kerülnek továbbításra. Az adatkezelés az Álláskeresők magánszférájának védelmét biztosítja, a magyar és a külföldi partnerek részére az Álláskeresők elérhetősége (telefonszám, email cím, pontos lakcím) megküldésre nem kerül. Az adatokat az ILLÉS METÁL Kft., valamint a magyar és külföldi partnerek menedzsmentje ismeri meg.
 3. Az ILLÉS METÁL Kft.-t a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és jelen Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.
 4. Az adatkezelés szempontjából az ILLÉS METÁL Kft. külföldi partnerei kizárólag EU tagországok. Ezen partnerek az adatkezelése során betartják a rájuk irányadó nemzeti jogszabályok, illetőleg az Uniós előírások (különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) valamennyi rendelkezését.
 5. Az ILLÉSMETÁL Kft. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 6. Az Álláskeresők az ILLÉS METÁL Kft. -től tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről; kérhetik személyes adatainak helyesbítését, valamint kérhetik személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az ILLÉS METÁL Kft. ezen kérelemnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 10 munkanapon belül eleget tesz.
 7. Az Álláskereső tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az ILLÉS METÁL Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, illetőleg ha az ILLÉS METÁL Kft. az előírt határidőt elmulasztja, az Álláskereső, mint érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az ILLÉS METÁL Kft. esetleges jogsértése ellen az Álláskereső panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 1/391-1400; Fax: 1/391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  http://naih.hu).

 1. Az ILLÉS METÁL Kft. reklám és marketing célú megkeresést az Álláskeresők felé nem tesz.
 2. Adatkezelési nyilvántartásba vételi szám: NAIH-103989/2016.
 3. Az adatkezelés mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek.